ΞΙΦΑΣΚΙΑ – Γενική Προκήρυξη Αγωνιστικής Περιόδου 2016 – 2017

εοξ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 – 2017

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας (Ε.Ο.Ξ.) για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 για αγώνες εσωτερικού και συμμετοχή σε αγώνες εξωτερικού, θα εφαρμόσει τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Ως τόπος διεξαγωγής όλων των αγώνων του ετησίου προγράμματος της Ε.Ο.Ξ. που διεξάγονται στην Αθήνα ορίζεται η αίθουσα Ξιφασκίας στο Ο.Α.Κ.Α.

Για τους αγώνες που διεξάγονται εκτός Αθηνών και αναφέρονται στο πρόγραμμα ο τόπος θα ορίζεται από την Ε.Ο.Ξ. σε συνεργασία με τους αρμοδίους φορείς, τα δε σωματεία θα ειδοποιούνται εγκαίρως.

Ως ώρα ενάρξεως των αγώνων ορίζεται η 09:30 για το πρώτο όπλο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Τεχνική Διεύθυνση Αγώνων (Τ.Δ.Α.) έχει το δικαίωμα να μεταθέσει τις ώρες έναρξης αυτών, με την προϋπόθεση της έγκαιρης ειδοποίησης των ενδιαφερομένων μέσω των εκπροσώπων των σωματείων ή των αρχηγών ομάδων.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Η αγωνιστική περίοδος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2016 και λήγει την 31η Αυγούστου 2017.

β) Κάθε αθλητής, αθλήτρια μπορεί να συμμετέχει, καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, σε αγώνες στην Ελλάδα, μόνο με ένα σωματείο και μόνο σε ένα όπλο τόσο στα ατομικά όσο και στα ομαδικά.

γ) Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αθλητών της Ε.Ο.Ξ. καθώς και οι σπουδαστές Στρατιωτικών Σχολών, Πανεπιστημίων, κλπ., όπως ο νόμος ορίζει.

δ) Αθλητές, αθλήτριες που δεν έχουν Ελληνική υπηκοότητα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα. Μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε Κύπελλα και Αγώνες Ανάπτυξης.

ε) Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την επίσημη έναρξη αυτών και να προσκομίσουν στην Τ.Δ.Α. το δελτίο της Ε.Ο.Ξ. με πρόσφατη θεώρηση ιατρού. Η ιατρική θεώρηση – βεβαίωση που μπορεί να είναι από ιδιώτες ιατρούς ή από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 379/Ευρ.551/2014 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., ισχύει για ένα έτος, ως ο νόμο ορίζει.

στ) Κανένας αθλητής, αθλήτρια δεν μπορεί να δηλωθεί μετά το πέρας της προκαθορισμένης ώρας καθώς επίσης κανένας αθλητής, αθλήτρια δεν θα αγωνίζεται χωρίς το ατομικό δελτίο το οποίο ο ίδιος πρέπει να επιδεικνύει στον υπεύθυνο των αγώνων.

ζ) Οι αθλητές, αθλήτριες αγωνίζονται με δική τους ευθύνη καθώς επίσης με ευθύνη του σωματείου τους και του ιατρού του σωματείου τους. Σε περίπτωση ατυχήματος η Ε.Ο.Ξ. και οι διοργανωτές των αγώνων δεν φέρουν καμιά ευθύνη.

η) Αθλητής, αθλήτρια που δεν τηρεί τα αναγραφόμενα στις ανωτέρω παραγράφους θα αποκλείεται από τους αγώνες χωρίς να δίδεται δικαίωμα ενστάσεως.

θ) Η Ε.Ο.Ξ. για όλους τους αγώνες του προγράμματος έχει εξασφαλίσει την ιατρική κάλυψη των συμμετεχόντων αθλητών.

ι) Μετά την έναρξη των αγώνων και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών, εντός του χώρου όπου βρίσκονται οι πίστες, δικαίωμα παραμονής έχουν μόνον:

 • Οι αγωνιζόμενοι αθλητές, αθλήτριες με τη διευκρίνιση ότι σ’ αυτούς δεν περιλαμβάνονται αυτοί των οποίων ο όμιλος (Πούλ) δεν έχει αρχίσει και όσοι έχουν αποκλεισθεί.
 • Τα μέλη της Τ.Δ.Α. και οι ιατροί των αγώνων και κατόπιν αδείας τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής Ξιφασκίας (Τ.Ε.Ξ.).

ια) Οι επίσημοι προπονητές και οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σωματείων μπορούν να βρίσκονται περιμετρικά των πιστών, πίσω από τα κιγκλιδώματα.

ιβ) Για κάθε πρόσωπο που δεν αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο, παραχωρείται για την παρακολούθηση των αγώνων η εξέδρα της αιθούσης.

ιγ) Για την πιστή τήρηση των ανωτέρω υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η Τ.Δ.Α. καθώς επίσης και ο εκπρόσωπος του σωματείου στο οποίο ανήκουν αθλητές, φίλαθλοι και γονείς αθλουμένων του σωματείου.

 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ

Κάθε αθλητής, αθλήτρια θα καταβάλει το ποσό των δέκα ευρώ (10,00 €) ως παράβολο για συμμετοχή σε αγώνες στα ατομικά και κάθε ομάδα το ποσό των δεκαπέντε ευρώ (15,00 €) ως παράβολο για συμμετοχή σε αγώνες στα ομαδικά, βάσει του άρθρου 5 (Ε) του καταστατικού της Ομοσπονδίας. Εξαίρεση αποτελούν οι Αγώνες Ανάπτυξης Παμπαίδων – Παγκορασίδων στους οποίους το παράβολο συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €).

Το συνολικό ποσό για όλους τους αθλητές, αθλήτριες του σωματείου που θα συμμετάσχουν σε κάθε αγώνα, θα κατατίθεται από το σωματείο στο λογαριασμό που τηρεί η Ε.Ο.Ξ. στην Εθνική Τράπεζα, μέχρι την ημέρα λήξης της δήλωσης συμμετοχής στον αγώνα, στη δε κατάθεση θα αναφέρεται υποχρεωτικά το όνομα του σωματείου.

Αντίγραφο του καταθετηρίου θα στέλνεται στα γραφεία της Ομοσπονδίας μαζί με τη δήλωση συμμετοχής των αθλητών, αθλητριών για τον συγκεκριμένο αγώνα, προκειμένου να τους δοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.

Κανένας αθλητής ή ομάδα δεν θα μπορεί να συμμετάσχει σε αγώνα εάν θα έχει καταβληθεί πριν το παράβολο συμμετοχής.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται από τα σωματεία στον αριθμό των αθλητών, αθλητριών που δηλώνουν ότι θα συμμετάσχουν στους αγώνες, καθώς δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής του παραβόλου για τους μη συμμετέχοντες.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα σωματεία πρέπει να στέλνουν τη δήλωση συμμετοχής των αθλητών τους, δύο ημέρες πριν από την έναρξη των αγώνων. Για παράδειγμα, αν οι αγώνες αρχίζουν το Σάββατο η δήλωση συμμετοχής πρέπει να φθάσει στα γραφεία της Ε.Ο.Ξ. το αργότερο μέχρι την Πέμπτη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το σωματείο θα αποκλείεται των αγώνων.

Δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να στέλνονται και για τους Αγώνες Ανάπτυξης. Στη δήλωση συμμετοχής, που θα αφορά μόνο στα όπλα που θα διεξαχθούν το αμέσως επόμενο Σαββατοκύριακο, πρέπει να αναφέρεται ο εκπρόσωπος του σωματείου, ο αρχηγός ομάδων, τα πλήρη ονόματα των αθλητών, αθλητριών, το όπλο στο οποίο θα αγωνισθούν και το είδος του αγώνα (ατομικός – ομαδικός).

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ (Τ.Δ.Α.)

Συγκροτείται από δύο μέλη επιλογής του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ε.Ο.Ξ. και έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συνδέσμου Προέδρων Κρίσεως Οπλομαχίας (ΠΑΣΥΠΚΟ). Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ξ. ορίζεται ο Πρόεδρος της, ο οποίος, μετά το τέλος των αγώνων, οφείλει να κάνει έκθεση προς το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ξ. να συγκεντρώσει όλα τα αποτελέσματα αυτών και να συντάξει πίνακες αποτελεσμάτων, βαθμολογιών, κλπ. βοηθούμενος από τα δύο μέλη της.

Η Τ.Δ.Α. διευθύνει τους αγώνες, έχει δικαιοδοσία σε όλους τους συμμετέχοντες αθλητές, αθλήτριες, προπονητές, παράγοντες, γονείς, συνοδούς, παρευρισκόμενους στους αγώνες. Επιλαμβάνεται σε πρώτο βαθμό των ενστάσεων. Σε περίπτωση ανάγκης, μπορεί να παρέμβει αυτομάτως σε κάθε διαφωνία. Μπορεί να επιβάλλει, είτε αυτεπαγγέλτως είτε με πρόταση ενός διαιτητή, κάθε προβλεπόμενη τιμωρία κατά τη διάρκεια των αγώνων και γενικά φροντίζει για την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας (FIE) και των διατάξεων της παρούσης προκήρυξης.

Σε δεύτερο βαθμό το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ξ. επιλαμβάνεται των ενστάσεων

 

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Διαιτητές αγώνων: Ορίζονται από την Επιτροπή Διαιτησίας σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Προέδρων Κρίσεως Οπλομαχίας (ΠΑΣΥΠΚΟ). Έχουν καθήκοντα και υποχρεώσεις όπως ορίζει ο Κανονισμός της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

α) Κατά τη διάρκεια όλων των αγώνων του προγράμματος της Ομοσπονδίας θα εφαρμόζεται ο επίσημος Κανονισμός Αγώνων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας. Όσον αφορά στον Πειθαρχικό Κώδικα θα ισχύουν ο Πειθαρχικός Κώδικας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας, σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Εσωτερικών Διοργανώσεων (Πρωταθλήματα – Κύπελλα – Λοιποί Αγώνες) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας, το Καταστατικό της, τον ισχύοντα αθλητικό νόμο καθώς και τις ειδικές διατάξεις που περιέχονται στην παρούσα προκήρυξης.

 

β) Κανένας αγώνας δεν λογίζεται επίσημος αν δεν περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα της Ομοσπονδίας και δεν παρευρίσκονται εκπρόσωπος της Ε.Ο.Ξ. & διαιτητές – μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Προέδρων Κρίσεως Οπλομαχίας.

 

γ) Επίσημο φύλλο αγώνα θεωρείται μόνο εκείνο που φέρει υπογραφή του διαιτητή, σφραγίδα του ΠΑΣΥΠΚΟ, υπογραφή του Προέδρου της Τ.Δ.Α. και σφραγίδα της Ε.Ο.Ξ. Σε περίπτωση που οι αγώνες γίνονται σε συνεργασία με σωματείο-μέλος της Ε.Ο.Ξ. επιπλέον σφραγίδα του σωματείου και υπογραφή εκπροσώπου του.

δ) Ενστάσεις προς την Τ.Δ.Α. ή την Ε.Ο.Ξ. συνοδεύονται από παράβολο εκατό ευρώ (100,00 €) που σε περίπτωση δικαίωσης επιστρέφεται, άλλως εκπίπτει υπέρ της Ε. Ο. Ξ.

 

ε) Κανένας αθλητής, αθλήτρια ή σωματείο δεν μπορεί να αποχωρήσει από μία διοργάνωση στην οποία συμμετέχει, για κανένα λόγο πλην τραυματισμού ή ασθένειας που πιστοποιείται από τον παρευρισκόμενο ιατρό της Ε.Ο.Ξ. Σε αντίθετη περίπτωση ο αθλητής, η αθλήτρια ή το σωματείο θα τιμωρείται με 6μηνο αποκλεισμό από όλες τις διοργανώσεις εσωτερικού, εξωτερικού χωρίς άλλη διαδικασία.

 

στ) Αν αθλητής, αθλήτρια κατά τη διάρκεια των αγώνων πετάξει υλικά ξιφασκίας (σπαθιά, μάσκα κλπ) με ενέργεια που αντίκειται στο φίλαθλο πνεύμα, ακόμη και μετά τη λήξη μιας αναμέτρησης θα δέχεται μαύρη κάρτα και η Τ.Δ.Α. θα κάνει έγγραφη αναφορά στο Δ. Σ. της Ομοσπονδίας.

 

ζ) Αθλητής, αθλήτρια που θα δέχεται μαύρη κάρτα δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στον επόμενο βαθμολογούμενο αγώνα της κατηγορίας του/ της.

 

ΥΛΙΚΟ – ΣΤΟΛΗ

Οι αθλητές, αθλήτριες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με όλα τα ατομικά τους είδη σύμφωνα με το Διεθνή Κανονισμό.

Για την πληρέστερη ασφάλεια τους, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο επιστήθιο το οποίο πρέπει να είναι 800 NEWTON και στις κάλτσες οι οποίες πρέπει να είναι αθλητικές μέχρι το γόνατο. Και τα δύο είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Απαγορεύεται η χρήση φόρμας αντί της ειδικής στολής ξιφασκίας. Οι αθλητές, αθλήτριες μπορούν να φορούν στο μη οπλισμένο χέρι τους το σήμα του σωματείου τους.

Η Ομοσπονδία θα καλύπτει μόνο τα υλικά θέσεως. Όλα τα απαραίτητα για τη διεξαγωγή των αγώνων υλικά (σπαθιά, γάντια, βέστες, καλώδια σώματος κλπ) είναι της αποκλειστικής ευθύνης των αθλητών που συμμετέχουν ή των σωματείων τους.

Ο κανονισμός σχετικά με το υλικό ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους αγώνες του προγράμματος εσωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των Αγώνων Ανάπτυξης και των αγώνων των σωματείων.

Σε περίπτωση που κάποιος /α δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό όσον αφορά στο υλικό και τη στολή, θα αποκλείεται από τους αγώνες.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

α) Κατηγορία Παμπαίδων – Παγκορασίδων.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αθλητές, αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από 1.1.2004 έως 31.12.2009 των ημερομηνιών αυτών συμπεριλαμβανομένων για τα όπλα του Ξίφους Ασκήσεως και της Σπάθης. Για το όπλο του Ξίφους Μονομαχίας αθλητές & αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από 1.1.2004 έως 31.12.2007 των ημερομηνιών αυτών συμπεριλαμβανομένων

 

β) Κατηγορία Εφήβων – Νεανίδων.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αθλητές, αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από 1.1.2000 έως 31.12.2003 των ημερομηνιών αυτών συμπεριλαμβανομένων.

 

γ) Κατηγορία Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αθλητές, αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από 1.1.1997 έως 31.12.1999 των ημερομηνιών αυτών συμπεριλαμβανομένων.

 

δ) Κατηγορία Ανδρών – Γυναικών.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αθλητές, αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 1996 και πριν.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

α) Οι ΔΕΚΑΕΞΙ πρώτοι – πρώτες της τελικής κατάταξης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κατηγορίας Παμπαίδων – Παγκορασίδων έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατηγορίας Εφήβων – Νεανίδων στα αντίστοιχα όπλα.

 

β) Οι ΔΕΚΑΕΞΙ πρώτοι – πρώτες της τελικής κατάταξης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κατηγορίας Εφήβων – Νεανίδων έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατηγορίας Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών στα αντίστοιχα όπλα.

 

γ) Οι ΔΕΚΑΕΞΙ πρώτοι – πρώτες της τελικής κατάταξης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κατηγορίας Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατηγορίας Ανδρών – Γυναικών στα αντίστοιχα όπλα.

Για τα ομαδικά των διαφόρων κατηγοριών των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων δεν υπάρχει περιορισμός για τη συμμετοχή μικρότερης ηλικίας αθλητών, αθλητριών στις ομάδες ανώτερης ηλικίας (π.χ. Νέος Άνδρας – Νέα Γυναίκα που δεν έχει καταλάβει μία από τις 16 πρώτες θέσεις στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών, μπορεί να λάβει μέρος με την ομάδα του/ της στο ομαδικό της κατηγορίας Ανδρών – Γυναικών στο ίδιο όπλο) πλην των παρακάτω αναφερομένων περιορισμών:

 • Για τα όπλα του Ξίφους Ασκήσεως και της Σπάθης, σε αγώνες με ή χωρίς βαθμολογία επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών, αθλητριών από 8 ετών και άνω, μέχρι και την κατηγορία Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών.
 • Για το όπλο του Ξίφους Μονομαχίας, σε αγώνες με ή χωρίς βαθμολογία, επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών, αθλητριών από 10 ετών και άνω, μέχρι και την κατηγορία Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών.
 • Για το ομαδικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κατηγορίας Ανδρών – Γυναικών επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών, αθλητριών από 13 ετών και άνω. Το ίδιο ισχύει και για τους αγώνες ελεύθερης συμμετοχής κατηγορίας Ανδρών – Γυναικών. Εξαιρούνται οι αθλητές, αθλήτριες κάτω των 13 ετών οι οποίοι κατέλαβαν θέσεις 1 έως 16 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατάταξη των αθλητών στα ατομικά για τον καταρτισμό των ομίλων, θα γίνεται με βάση τη μέχρι τότε κατάταξη τους στη βαθμολογία. Στα ομαδικά η κατάταξη των ομάδων πριν από τους αγώνες θα καθορίζεται από τα αποτελέσματα των ατομικών.

 

ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το 2017 η Ε.Ο.Ξ. θα διοργανώσει επίσημους Αγώνες Ανάπτυξης κατηγορίας ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ χωρίς βαθμολογία αθλητών.

Για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 οι αθλητές, αθλήτριες που θα συμμετάσχουν στους Αγώνες Ανάπτυξης θα καταβάλουν παράβολο συμμετοχής ποσού πέντε ευρώ (5,00 €).

Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα εφαρμόζεται ο επίσημος Κανονισμός της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας και η παρούσα Προκήρυξη, ο δε Σύνδεσμος Διαιτητών θα ορίζει επίσημους διαιτητές – μέλη του Συνδέσμου.

Οι αγώνες ανάπτυξης χωρίζονται στις εξής περιφέρειες:

 • Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου.
 • Βόρειας Ελλάδος (Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Νησιά Ιονίου).
 • Κρήτης και Νησιών Αιγαίου.

Θα διεξαχθούν στα όπλα του Ξίφους Ασκήσεως και της Σπάθης σε δύο κατηγορίες, 8 έως 10 ετών και 11 έως 13 ετών και στο όπλο του Ξίφους Μονομαχίας σε μία κατηγορία 10 έως 13 ετών.

Στους Αγώνες Ανάπτυξης κάθε περιφέρειας, μπορούν να συμμετέχουν και αθλητές, αθλήτριες άλλων περιφερειών.

 

ΑΓΩΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κάθε σωματείο που επιθυμεί να διοργανώσει αγώνες το 2017 υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας, πρέπει μέχρι 30 Νοεμβρίου 2016 να υποβάλει έγγραφη αίτηση στην Ε.Ο.Ξ., στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία, το είδος των αγώνων, ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής, ούτως ώστε να εγκριθεί η διοργάνωσή τους από το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας και να συμπεριληφθεί στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα έτους 2017.

Η Ε.Ο.Ξ. μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 2016, θα στείλει σε όλα τα σωματεία έγγραφο με τους εγκεκριμένους από το Δ. Σ. επίσημους αγώνες σωματείων.

Τα σωματεία που θα διοργανώσουν αγώνες πρέπει να αποστείλουν στην Ε.Ο.Ξ. την Προκήρυξη αυτών, η οποία μετά από την έγκρισή της από το Δ. Σ. πρέπει να κοινοποιηθεί από το σωματείο στα άλλα σωματεία 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης.

Η Προκήρυξη πρέπει να περιλαμβάνει :

α) την κατηγορία του συγκεκριμένου αγώνα στον οποίο αναφέρεται.

β) το παράβολο συμμετοχής που πρέπει να καταβάλει ο κάθε συμμετέχον αθλητής, αθλήτρια το

οποίο δεν μπορεί να είναι πάνω από το διπλάσιο του παραβόλου που καταβάλουν οι αθλητές,

αθλήτριες για συμμετοχή τους σε επίσημους αγώνες που διοργανώνει η Ομοσπονδία

γ) την Επιτροπή, που έχει την ευθύνη της οργάνωσης και διεξαγωγής του.

δ) τον τόπο διεξαγωγής, την ημερομηνία και την ώρα έναρξης.

ε) την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής των σωματείων.

ζ) τα σωματεία που δικαιούνται συμμετοχή στους αγώνες και ο αριθμός των αθλητών που θα

συμμετέχουν.

Σε περίπτωση που ένα σωματείο επιθυμεί να διοργανώσει αγώνες στην αίθουσα ξιφασκίας του Ο.Α.Κ.Α. θα επιβαρύνεται με τα έξοδα του Σταδίου.

Για να είναι επίσημος ένας αγώνας σωματείου θα πρέπει να συμμετέχουν το λιγότερο τρία (3) σωματεία, ο δε Σύνδεσμος Διαιτητών να έχει ορίσει εκπρόσωπο και διαιτητές, η μετακίνηση και η ημερήσια αποζημίωση των οποίων θα καλύπτεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από το διοργανωτή σύλλογο. Υποχρεωτική είναι η παρουσία γιατρού, η αποζημίωση του οποίου θα καλύπτεται επίσης από το διοργανωτή σύλλογο.

Οι αγώνες που διοργανώνονται από τα σωματεία υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας δεν υπολογίζονται στη βαθμολογία των αθλητών, αθλητριών.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα πρέπει να εφαρμόζεται ο επίσημος Κανονισμός της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ξιφασκίας και η παρούσα Προκήρυξη.

Για όσα σωματεία επιθυμούν να διοργανώσουν ανεπίσημους, εσωτερικούς αγώνες ή αγωνιστικές προπονήσεις, απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν ημερομηνίες στις οποίες υπάρχουν επίσημοι εγκεκριμένοι αγώνες σωματείων.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Η βαθμολογία των αθλητών, αθλητριών τροποποιείται από την αγωνιστική περίοδο 2016-2017.

Η βαθμολογία θα είναι κυλιόμενη και θα αφορά στους τέσσερις καλύτερους αγώνες από το σύνολο των αγώνων που θα συμμετάσχουν, σε όλες τις κατηγορίες.

Συγκεκριμένα: Αθλητής, αθλήτρια κατηγορίας Εφήβων-Νεανίδων που, εκτός των αγώνων της κατηγορίας του, λάβει μέρος και σε αγώνες μεγαλύτερης κατηγορίας, για τη βαθμολογία του θα συνυπολογίζονται τα τέσσερα καλύτερα αποτελέσματα των αγώνων όλων των κατηγοριών που θα λάβει μέρος.

Για την έναρξη του νέου συστήματος βαθμολόγησης θα ληφθεί υπόψη η βαθμολογία της θέσης που κατέχει κάθε αθλητής, αθλήτρια μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2015­2016, με αναγωγή στο σύστημα βαθμολογίας των αγώνων εσωτερικού, όπως αναγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί (π.χ. ο 1ος της βαθμολογίας θα πάρει 100 βαθμούς, ο 2ος 90, ο 3ος 85 κλπ).

Για την κατηγορία Ανδρών, Γυναικών θα ισχύσει το σύστημα 4-1.

Αθλητής, αθλήτρια μέλος της εθνικής ομάδας, ο οποίος λόγω τραυματισμού ή αποδεδειγμένης ασθένειας δεν συμμετείχε σε αγώνες εσωτερικού και βρίσκεται εκτός των 6 (έξι) πρώτων αθλητών, αθλητριών της βαθμολογίας, μπορεί να συμμετέχει σε διεθνείς αγώνες εξωτερικού ως επιλογή των Ομοσπονδιακών Προπονητών.

Η βαθμολογία σε αντιστοιχία με τη θέση που καταλαμβάνει κάθε αθλητής, αθλήτρια για αγώνες εσωτερικού, εκτός από τους αγώνες των σωματείων και τους Αγώνες Ανάπτυξης Παμπαίδων- Παγκορασίδων, είναι η ακόλουθη :

1η θέση 100 βαθμοί 13-16η θέση 45 βαθμοί
2η θέση 90 βαθμοί 17-20η θέση 35 βαθμοί
3η θέση 85 βαθμοί 21-24η θέση 30 βαθμοί
3η θέση 85 βαθμοί 25-28η θέση 25 βαθμοί
5η θέση 75 βαθμοί 29-32η θέση 20 βαθμοί
6η θέση 70 βαθμοί 33-40η θέση 10 βαθμοί
7η θέση 65 βαθμοί 41-48η θέση 6 βαθμοί
8η θέση 60 βαθμοί 49-56η θέση 2 βαθμοί
9-12η θέση 50 βαθμοί 57-64η θέση 1 βαθμός

 

Τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών θα έχουν συντελεστή αξιολόγησης 1,5.

Τα Κύπελλα όλων των κατηγοριών που διεξάγονται στην Αθήνα θα έχουν συντελεστή αξιολόγησης 1.

Τα κύπελλα που διεξάγονται στην περιφέρεια θα έχουν συντελεστή αξιολόγησης 1,2. Το Παγκόσμιο Κύπελλο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ θα έχει συντελεστή αξιολόγησης 3. Το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ξίφους Ασκήσεως Εφήβων U-17 θα έχει συντελεστή αξιολόγησης 2.

Όσοι αποκλείονται από τον πρώτο γύρο (πούλ) δεν θα βαθμολογούνται. 18. ΓΕΝΙΚΑ

To πρόγραμμα εσωτερικού – εξωτερικού μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα:

 • Με την έκβαση του προϋπολογισμού
 • Πιθανά κωλύματα διοργάνωσης (αστάθμητοι παράγοντες, ανωτέρα βία)
 • Άλλες υποχρεώσεις

Τα σωματεία θα ενημερώνονται εγκαίρως με σχετική αλληλογραφία.

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν αποκλειστικά και μόνο στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών.

 • Η Ομοσπονδία θα καταβάλλει σε κάθε αθλητή, αθλήτρια οικονομική ενίσχυση για μία διανυκτέρευση ύψους 30,00 €.
 • Ατομικοί αγώνες : Για θέσεις από 1 έως 4 η Ομοσπονδία θα καταβάλλει όλο το ποσό των προδιαγραφών. Για θέσεις από 5 έως 8 η Ομοσπονδία θα καταβάλλει το μισό του ποσού των προδιαγραφών.
 • Ομαδικοί αγώνες: Για θέσεις από 1 έως 3 η Ομοσπονδία θα καταβάλλει όλο το ποσό των προδιαγραφών μέχρι 4 αθλητές, αθλήτριες ανά όπλο και ομάδα. Για θέσεις από 4 έως 6 θα καταβάλλεται το μισό του ποσού των προδιαγραφών μέχρι 4 αθλητές, αθλήτριες ανά όπλο και ομάδα.
 • Αν αθλητές, αθλήτριες συλλόγων της περιφέρειας μένουν στην Αθήνα λόγω σπουδών, στρατιωτικού, εργασίας, κλπ. είναι ευνόητο ότι καμία απολύτως δαπάνη – οικονομική ενίσχυση δεν θα καταβάλλεται γι’ αυτούς στα σωματεία.

Αναλυτικά για τα σωματείο της περιφέρειας θα ισχύσουν τα εξής σχετικά με την κάλυψη των εξόδων μετάβασης από και προς τον τόπο διαμονής των αθλητών, αθλητριών:

ΚΡΗΤΗ: Ποσό 80,00 € για κάλυψη εξόδων μετάβασης για κάθε αθλητή, αθλήτρια. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ποσό 80,00 € για κάλυψη εξόδων μετάβασης για κάθε αθλητή, αθλήτρια. ΦΛΩΡΙΝΑ- ΚΑΣΤΟΡΙΑ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Ποσό 90,00 € για κάλυψη εξόδων μετάβασης για κάθε αθλητή, αθλήτρια.

ΠΑΤΡΑ: Ποσό 50,00 € για κάλυψη εξόδων μετάβασης για κάθε αθλητή, αθλήτρια. ΚΕΡΚΥΡΑ: Ποσό 100,00 € για κάλυψη εξόδων μετάβασης για κάθε αθλητή, αθλήτρια.

Για τη συμμετοχή του προπονητή – συνοδού ισχύουν τα εξής :

Κάλυψη από την Ε.Ο.Ξ. μιας πλήρους δαπάνης (εισιτήριο ανάλογα με τον παραπάνω πίνακα και 30,00 € την ημέρα για διαμονή / διατροφή). Η κάλυψη αφορά σε ένα προπονητή ή συνοδό για το διήμερο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ακόμη και αν διεξάγονται ταυτόχρονα δύο όπλα, με την προϋπόθεση ο σύλλογος να συμμετέχει με μία τουλάχιστον ομάδα στα ομαδικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Ε.Ο.Ξ. καλύπτει μόνο με τα παραπάνω ποσά τις μετακινήσεις. Οι συμμετέχοντες μπορούν να προσέρχονται στους αγώνες με όποιο μέσον θέλουν. Η Ε.Ο.Ξ. θα καλύπτει αυστηρά μόνο την παραπάνω δαπάνη για κάθε δικαιούχο.

Leave a Reply