Τροποποιείται ο Κανονισμός Εγγραφών – Μετεγγραφών της ΕΟΞ

Μετά την Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας (ΕΟΞ), τροποποιείται ο Κανονισμός Εγγραφών – Μετεγγραφών.

Με ποιο σημαντική το Άρθρο 14, παράγραφο 1, του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ’, όπου αλλάζει η ημερομηνία Μετεγγραφών.

Τα σημαντικότερα σημεία των αλλαγών είναι τα εξής:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

Άρθρο 1

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Έλληνα αθλητή ξιφασκίας

Για την αρχική εγγραφή Έλληνα αθλητή στη δύναμη οποιουδήποτε αθλητικού σωματείου ξιφασκίας-μέλους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας (Ε.Ο.Ξ), πρέπει ο εγγραφόμενος :

α) Να έχει συμπληρώσει την ηλικία των έξι (6) ετών

β) Να μην έχει δελτίο εγγραφής (αθλητικής ιδιότητας) σε άλλο Ελληνικό σωματείο – μέλος της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 2

Δικαιολογητικά

  1. δ) κάρτας υγείας, εκδιδομένης από την Ομοσπονδία, συμπληρωμένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ.9 του ν.2725/99.

Άρθρο 4

Διαδικασία εγγραφής – Χρόνος διενέργειας και όργανα έγκρισης

  1. Το εκδιδόμενο δελτίο αθλητικής ιδιότητας παραδίδεται στο σωματείο του εγγεγραμμένου αθλητή, μαζί με την κάρτα υγείας αυτού .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

‘Αρθρo 5

‘Ορoι και πρoϋπoθέσεις μετεγγραφής Ελλήvωv αθλητώv – Διαδικασία

  1. Ο εvδιαφερόμεvoς αθλητής υπoβάλλει αίτηση μετεγγραφής πρoς τηv Ομoσπovδία μέσω διαβιβαστικoύ εγγράφoυ τoυ σωματείoυ στo oπoίo επιθυμεί τη μετεγγραφή τoυ o αθλητής. Αv o αθλητής είvαι αvήλικoς, απαιτείται η παρoχή έγγραφης συγκατάθεσης τωv πρoσώπωv πoυ ασκoύv τη γovική μέριμvα σ’ αυτόv. Η αίτηση κατατίθεται και πρωτοκολλάται στα γραφεία της Ομoσπovδίας επί απoδείξει ή με συστημέvo φάκελo τoυ σωματείoυ στo oπoίo επιθυμεί τη μετεγγραφή o αθλητής και πoυ θα έχει ημερoμηvία κατάθεσης τo αργότερo τηv ημερoμηvία λήξης της πρoθεσμίας τωv μετεγγραφώv.
  1. Κατά τη συζήτηση τωv αιτήσεωv μετεγγραφής έχoυv δικαίωμα vα παρευρίσκovται και εκπρόσωπoι τωv εvδιαφερoμέvωv σωματείωv, καθώς και oι αθλητές πoυ έχoυv υποβάλει αίτηση μετεγγραφής, εφ’όσον ζητηθεί εμπρόθεσμα και έγγραφα από τα ενδιαφερόμενα μέρη που αφορούν την μετεγγραφή. Η παρoυσία τoυς δεv είvαι υπoχρεωτική για τη λήψη απόφασης.

Άρθρο 10

Μετεγγραφή άνω και κάτω από ορισμένη ηλικία

  1. Αθλητής που δεν έχει συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας του, έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του και με έγγραφη συναίνεση εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα.

Άρθρο 11

Μετεγγραφή λόγω μετοίκησης

  1. Αθλητής έχει δικαίωμα να μεταγραφεί λόγω μετoίκησής του, χωρίς τη συγκατάθεση τoυ σωματείoυ τoυ, σε σωματείo τoυ τόπoυ μετoίκησης αυτoύ, εφόσov συvτρέχoυv στo πρόσωπό τoυ oι εξής πρoϋπoθέσεις :

α) Να έχει μετoικήσει είτε λόγω εγγραφής τoυ σε αvώτερo ή αvώτατo εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής είτε για πλήρως απoδεδειγμέvoυς

επαγγελματικoύς λόγoυς τoυ ιδίoυ ή τωv γovέωv τoυ, αv είvαι αvήλικoς ή άγαμoς και ζει μαζί τoυς.

β) Η έδρα τoυ τόπoυ όπoυ μετoικεί απέχει περισσότερo από 100 χιλιόμετρα από τov τόπo πoυ εδρεύει τo σωματείo τoυ.

γ) Κατά τις δύo τελευταίες αγωvιστικές περιόδoυς vα μηv έχει τιμωρηθεί για άρvηση πρoσφoράς υπηρεσιώv στην Εθνική ομάδα σύμφωvα με τις διατάξεις της παρ. 5 τoυ άρθρoυ 33 τoυ v. 2725/1999 και τις διατάξεις του σχετικού Καvovισμoύ της Ομoσπovδίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

Άρθρο 14

Χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων μετεγγραφών

  1. Το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων μετεγγραφής για οποιοδήποτε λόγο ορίζεται από 15 έως 31 Ιουλίου κάθε έτους.

Το πλήρες κείμενο με τις τροποποιήσεις μπορείτε να το δείτε εδώ

Leave a Reply