Επανεκκίνηση του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αναφέρει ότι από την Δευτέρα 10 Μαΐου, σταδιακά́ και με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, επανεκκινεί το σύνολο των αθλητικών δραστηριοτήτων.

Η Επιτροπή́ Λοιμωξιολόγων, έγκρινε ομόφωνα έναν «οδικό́ χάρτης» που αφορά την επιστροφή́ σε προπονήσεις και αγώνες όλων των αθλημάτων, αναλόγως με τον βαθμό́ επικινδυνότητας τους (χωρίζονται με χαμηλού́, μεσαίου και υψηλού́ ρίσκου) σε ότι αφορά́ στην πανδημία.

Επιπλέων κάθε εβδομάδα θα εκδίδει εξειδικευμένες οδηγίες εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλλων και των λοιπών προϋποθέσεων από́ την Υγειονομική́ Επιστημονική́ Επιτροπή́ της ΓΓΑ. Θα αναρτώνται στον ειδικό́ χώρο του ισοτόπου της ΓΓΑ «Αθλητισμός και Covid-19» (https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports)

Όσο αφορά τα δύο αθλήματα του Συλλόγου μας (Ξιφασκία – Σκάκι) ο Οδικός Χάρτης αναφέρει:

1. Από τις 10/5/2021 μπορούν να ξεκινήσουν προπονήσεις όσες κατηγορίες και αθλήματα ομαδικά ή ατομικά έχουν διοργανώσεις από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2021, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιακών κατηγοριών (εφήβων – νεανίδων, παίδων – κορασίδων) που έχουν μοριοδοτούμενα για τα ΑΕΙ πρωταθλήματα.

2. Από́ 17/5 μπορούν να ξεκινήσουν οι αθλητικές ακαδημίες με ατομικές προπονήσεις σε μικρά́, σταθερά γκρουπ έως δέκα (10) ατόμων για τις προσεχείς 3 εβδομάδες. (ακαδημίες είναι η ηλικίες από 5 έως και 10 ετών).

3. Από́ 01/06/2021 μπορούν να ξεκινήσουν οι αγώνες στα αθλήματα που ανήκουν στο μεσαίο επίπεδο επικινδυνότητας.

4. Για όλα τα παραπάνω προτείνεται η χρήση self-test στις προπονήσεις, μια φορά́ την εβδομάδα, παρουσία του γιατρού́ ή του υπευθύνου COVID-19 της ομάδας ο οποίος βεβαιώνει τη διεξαγωγή́ τους.

5. Για τους αγώνες είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος για τους συμμετέχοντες με rapid test 24 ωρών ή PCR τεστ 48 ωρών από́ διαπιστευμένα εργαστήρια.

6. Οι αγώνες θα διεξάγονται χωρίς θεατές και με βάση τα επικαιροποιημένα υγειονομικά αγωνιστικά πρωτόκολλα που καταθέτουν οι ομοσπονδίες.

7. Στα πνευματικά αθλήματα (σκάκι, μπριτζ) είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας.

Στο τέλος η ανακοίνωση καταλήγει

«Ζητάμε από́ όλους σας να συμβάλλετε, ο καθένας από́ το πόστο του, στην πιστή́ εφαρμογή́ των υγειονομικών πρωτοκόλλων, προκειμένου με ασφάλεια να περνάει η σταδιακή́ επανεκκίνηση από́ το κάθε στάδιο στο επόμενο, δεδομένου ότι η πανδημία δεν τελείωσε.

Αντιλαμβανόμαστε την κόπωση της κοινωνίας, όλων σας, όμως η μάχη με τον covid- 19 είναι διαρκής. Συλλογικά́, σε στενή́ συνεργασία της αθλητικής οικογένειας με το Υφυπουργείο Αθλητισμού́ και την Υγειονομική́ Επιστημονική́ Επιτροπή́ της ΓΓΑ, θα πορευτούμε ασφαλείς και νικητές.

Ο αθλητισμός είναι και πάλι εδώ, στο προσκήνιο!»

Λευτέρης Αυγενάκης

Υφυπουργός Πολιτισμού́ και Αθλητισμού́

Την πλήρης Ανακοίνωση μπορείτε να την δείτε εδώ.

Τον πλήρη Οδικό Χάρτη μπορείτε να το δείτε εδώ.

Leave a Reply