Μεταγραφική περίοδο 2022

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας (ΕΟΞ), με αφορμή την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου 2022, ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Οι αιτήσεις μετεγγραφών πρέπει να κατατεθούν στη γραμματεία της Ομοσπονδίας από 15 έως 31 Ιουλίου 2022 και να συνοδεύονται απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του αθλητή, αθλήτριας στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του, το σωματείο στο οποίο ανήκει και το σωματείο στο οποίο επιθυμεί να μετεγγραφεί́. Σε περίπτωση που ο αθλητής, αθλήτρια δεν έχει συμμετάσχει σε επισήμους αγώνες το δυο τελευταία χρόνια πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση.
  2. Έγγραφο αποδέσμευσης από το σωματείο στο οποίο ανήκει.

Δεν προσκομίζετε έγγραφο αποδέσμευσης στις εξής περιπτώσεις :

α. Όταν ο αθλητής/αθλήτρια δεν έχει συμμετάσχει σε αγώνες τα δυο τελευταία χρόνια.

β. Όταν ο αθλητής/αθλήτρια δεν έχει συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας του.

γ. Όταν ο αθλητής/αθλήτρια συμπληρώνει το 19ο έτος της ηλικίας του/της και εφεξής, το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου αιτείται την μετεγγραφή, σύμφωνα με τον νόμο 4809.

  1. Έγγραφο αποδοχής του σωματείου στο οποίο αιτείται μετεγγραφή.
  2. Αίτηση Εγγραφής Αθλητή́ (από το νέο σωματείο) η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από το Γενικό Γραμματέα και να φέρει τη σφραγίδα του σωματείου.
  3. Δυο (2) φωτογραφίες.
  4. Φωτοτυπία της κάρτας υγείας αθλητή́ η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ́.
  5. Αντίγραφο του εγγράφου της Τράπεζας στο οποίο θα αναγράφεται το όνομα του αθλητή, αθλήτριας και το ποσό μετεγγραφής ως εξής :

> 15,00 € για την κατηγορία Παμπαίδων – Παγκορασίδων & Εφήβων – Νεανίδων,

> 30,00 € για την κατηγορία Νέων – Ανδρών, Νέων – Γυναικών και

> 50,00 € για την κατηγορία Ανδρών – Γυναικών, (σύμφωνα με την προκήρυξη της ομοσπονδίας).

Το ποσό μπορεί να καταβληθεί́ και στη γραμματεία της Ομοσπονδίας με την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Επισημαίνουμε ότι ο αθλητής πρέπει να μεριμνήσει για τη συγκέντρωση όλων των προαναφερόμενων δικαιολογητικών καθώς καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή εάν δεν είναι πλήρης ο φάκελος.

Ο αριθμός λογαριασμού της Ομοσπονδίας στην Εθνική́ Τράπεζα είναι: 080/480566-60

IBAN : GR74 0110 0800 0000 0804 8056 660,

SWIFT : ETHNGRAA.

Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα έγγραφα:

α. Αίτησης αθλητή προς την Επιτροπή Μετεγγραφών.

β. Αίτηση εγγραφής αθλητή.

γ. Αίτηση μεταγραφής συλλόγου.

 

Leave a Reply