Ίδρυμα A. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ – «Υποτροφίες Ολυμπιακής Προετοιμασίας»

leventi_idryma1

Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη (A. G. Leventis Foundation) ενισχύοντας με συνέπεια, και για 18η συνεχή χρονιά, την προσπάθεια αθλητών και αθλητριών με την παροχή κινήτρων διάκρισης στον αθλητισμό, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας, για αθλητικές διακρίσεις του έτους 2016.

Στην προσπάθεια αυτή συμβάλει από φέτος, και για τα επόμενα 4 χρόνια μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο, η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative) υπογραμμίζοντας με την σημαντική αυτή χειρονομία την έμπρακτη στήριξη των Ελλήνων της Διασποράς στον Ελληνικό Αθλητισμό.

Ο διαγωνισμός για τις «Υποτροφίες Ολυμπιακής Προετοιμασίας» για το έτος 2016 προκηρύσσεται υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις: 

  1. Υποτροφίες

          Κατά την αδέσμευτη κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, χορηγούνται τριάντα έξι (36) αθλητικές υποτροφίες ετήσιας διάρκειας και ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ έκαστη, σε αθλητές και αθλήτριες από την Ελλάδα ή την Κύπρο, που αγωνίζονται σε ατομικά ολυμπιακά αθλήματα. 

  1. Δικαίωμα Υποψηφιότητας

          Υποψηφιότητες δύνανται να υποβάλλουν αθλητές και αθλήτριες ατομικών αθλημάτων από την Ελλάδα ή την Κύπρο.

Αθλητές στους οποίους χορηγήθηκε υποτροφία στο παρελθόν έχουν τη δυνατότητα να τη διεκδικήσουν ξανά και να τους χορηγηθεί εκ νέου.

Προτεραιότητα δίνεται σε αθλητές και αθλήτριες που δεν έχουν χορηγούς ή/και δεν λαμβάνουν άλλη οικονομική ενίσχυση από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 

  1. Υποβολή Υποψηφιότητας 

(α)      Διαδικασία υποβολής:

          Οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται μέσω ειδικού εντύπου, το οποίο θα διατεθεί από το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη στις αθλητικές ομοσπονδίες και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος www.agleventisfoundation.org/el

Η αίτηση, η οποία θα περιλαμβάνει και τους όρους δέσμευσης που οφείλει να τηρήσει ο υποψήφιος σε περίπτωση χορήγησης της υποτροφίας, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά :

(ι)       Βιογραφικό σημείωμα (αθλητικό και σπουδών).

(ιι)      Βεβαίωση της αρμόδιας ομοσπονδίας για το τρέχον έτος περί των αθλητικών επιδόσεων που επικαλείται ο υποψήφιος.

(ιιι)     Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα αναφέρει τυχόν υποτροφίες ή χορηγίες που έχει ήδη λάβει.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

(β)      Χρόνος υποβολής:

Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές και θα παραλαμβάνονται έως και την 10η Δεκεμβρίου 2016. Υποψηφιότητες που θα υποβληθούν ύστερα από την ημερομηνία αυτή, έστω και αν παραληφθούν, ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

(γ)      Τόπος υποβολής:

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη www.agleventisfoundation.org/el  ή μέσω e-mail στο whatandwhy@cosmotemail.gr

Ο φάκελος της υποψηφιότητας με τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλεται MONO ταχυδρομικά στη διεύθυνση της εταιρείας W&W, Πατησίων 141, 11251, Αθήνα, έως την 10/12/2016, από τη σφραγίδα του οποίου θα προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσης.

(δ) Πληροφόρηση

Η προκήρυξη δημοσιεύεται με:

(1) Καταχωρήσεις στο Τύπο.

– Καθημερινή της Κυριακής 23/10/2016

– Φως των Σπορ 24,31 και 7/11/2016

– Sport Day 24/10/2016 και 7,14/11/2016

(2) Ηλεκτρονική καταχώριση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη

(3) Αναγγελία στις Ομοσπονδίες, στις οποίες έχει αποσταλεί φάκελος με την προκήρυξη καθώς και την αίτηση για τις υποτροφίες 

  1. Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

          Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη θα αναθέσει την κρίση των φακέλων υποψηφιότητας σε ορισθείσα Επιτροπή. Η αξιολόγηση γίνεται κυρίως με βάση τις αθλητικές επιδόσεις του 2016 και την προοπτική επιτυχιών στους επερχόμενους Ολυμπιακούς αγώνες.

  1. Ανακήρυξη Υποτρόφων

Η επιλογή των υποτρόφων θα τεθεί στην αδέσμευτη κρίση της Επιτροπής, που  έχει ήδη ορίσει το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη και θα εγκριθεί τελικώς από το Δ.Σ. του Ιδρύματος.

Η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των υποτρόφων στην Αθήνα κατά την τελετή απονομής των υποτροφιών συνιστά απαραίτητο όρο για τη χορήγηση της υποτροφίας.

  1. Καταβολή Υποτροφιών

Οι υποτροφίες θα καταβληθούν στους επιτυχόντες κατά τη διάρκεια τελετής, η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί στους βραβευθέντες με επιστολή από το Ίδρυμα.

  1. Ερμηνεία των Όρων του Διαγωνισμού

          Tο Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη ερμηνεύει και συμπληρώνει ελεύθερα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

  1. Αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει μία ή/και περισσότερες υποτροφίες σε περίπτωση που κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι οι υποψήφιοι δεν πληρούν τους όρους του διαγωνισμού.

Οι διαγωνιζόμενοι διά μόνης της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του.

Η αίτηση AITHΣΗ.ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ.2016-2017

Leave a Reply