Πρόσκληση σε σεμινάριο της Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδος (ΕΘΝ.Ο.Α.)

3o Διαδικτυακό Σεμινάριο Επιτροπής Αθλητών και Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Εκ μέρους της Προέδρου της Επιτροπής Αθλητών κας Βασιλικής Μιλλούση και της Προέδρου της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων κας Ξένιας Αργειτάκη, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής,  σας γνωρίζουμε ότι την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021 στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί το 3ο διαδικτυακό σεμινάριο για αθλητές και προπονητές, με θέμα «Πρόληψη και ασφαλής αθλητισμός».

Σε περίπτωση που θέλετε να το παρακολουθήσετέ παρακαλείστε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο, για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα teams microsoft

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzgwYjUxNzAtNGM4Zi00OTE0LTgwNWQtNDlkY2Q3ZDQ2YzEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b411ef88-f9bb-483f-925a-7c27b4a7bfc2%22%2c%22Oid%22%3a%22a4eed7a5-ede6-4e34-8971-4d38b9e1a8ae%22%7d

Leave a Reply